احادیث و مناسبت ها

       امام جواد (ع) :

سه چیز است که هرکس آن را مراعات کند، پشیمان نگردد:

- اجتناب از عجله

- مشورت کردن

- توکل برخدا در هنگام تصمیم گیری