معرفی کارشناسان

ردیف

نام کارشناس

سمت کارشناس

شماره تماس (054)

1

عصمت رهبر دوست

کارشناس روابط عمومی و تشریفات

31127772

2

مرضیه شهرکی

کارشناس هماهنگی جلسات و ملاقات

31127772

3

نسرین شهرکی 

کارشناس هماهنگی و پیگیری روابط عمومی 

31127713

4

مریم سادات موسوی 

کارشناس روابط عمومی

31127713

5

محمد امین کاظم پور

کارشناس روابط عمومی

31127615